Constructieve oppositie

12 Oktober 2020

Constructieve oppositie

CONSTRUCTIEVE OPPOSITIE....

Een kleine oppositiepartij kan met positieve voorstellen en onderbouwde alternatieven - traag maar zeker - het verschil betekenen. Alles wat onze gemeente leefbaarder, groener en klimaatvriendelijker maakt, krijgt onze steun. Waar dat niet het geval is, stellen wij haalbare alternatieven voor.

Groen Gavere pleit al jaren voor een grondige ommezwaai in de ruimtelijke ordening, met meer open ruimte, meer bos, minder verkaveling. En nu komt er eindelijk een beter plan voor de herbestemming van woonuitbreidingsgebie-den (zie voorpagina). Het "binnengebied" tussen Markt, Onderstraat en Molen-straat wordt geen parking, maar krijgt een groene invulling. De fel betwiste Ommegang-verkaveling wordt op de helling gezet. En ook in Asper is het oude gemeentehuis gered van de ondergang. 

Het duurde te lang, maar nu start Gavere toch met een klimaatplan om de CO2-uitstoot terug te dringen. Er is zelfs enig perspectief op herbebos-sing. Kleine stapjes in de goede rich-ting, in de lijn van onze opbouwende oppositie.

 

Tegelijk blijven we fout beleid​op de korrel nemen.​De pastorijen in Sem-merzake, Asper en Dikkelvenne wer-den helaas al van de hand gedaan. Ze hadden beter een ontmoetingsfunctie of culturele bestemming gekregen. Wij doen er alles aan om de pastorij van Vurste en de "ontwijde" kerken van verkoop te vrijwaren. Want ge-meentepatrimonium verkopen, is een blijvende verarming. Gronden en gebouwen die de gemeente niet zelf aanwendt, kan ze verhuren of in erfpacht geven. Zo blijven ze in de toekomst beschikbaar voor alle Gaverlingen.