RUP Markt Gavere

25 Februari 2021

RUP Markt Gavere

Burgers konden al hun eerste bemerkingen indienen op de startnota voor dit RUP.

Er is een RUP (ruimtelijke uitvoeringsplan) op komst voor het kerngebied “Markt en Omgeving”. is dit een stap vooruit voor de ruimtelijke ordening in Gavere?  
Het doel zou zijn “om het typerende, historische karakter van (...) de Markt en de omgevende centrumstraten, te vrijwaren en te beschermen tegen de ‘verappartementiseringsdruk’”. Klinkt mooi,  maar achterhaald door de feiten: Markt en omgeving zijn gewoon  al een aaneenrijging van appartementen!  Bovendien wil men deze “vrijwaring” van Markt en directe omgeving compenseren door in aansluitende “verdichtingslocaties” net nog méér appartementsbouw toe te laten.  Zelfs in zones “voor halfopen of open bebouwing” zou men nog ruimte laten voor “groepswoningbouw” (lees: nieuwe appartementen). De projectontwikkelaars die daar op de loer liggen worden ontzien en zelfs onbeschroomd als  “bevoorrechte partners” aangemerkt...  
De strook langs de Scheldeoever vormt in Gavere een onderbreking van het beschermd natuurgebied Scheldevallei. In plaats van hier nog nieuwbouw toe te laten, zouden ontharding en hergroening hier een kans moeten krijgen. Dat geldt zeker voor de zone langs de Kasteeldreef tussen de Scheldebrug en de supermarkt. Ook een mogelijke uitbreiding van het vroegere OCMW-gebouw past evenmin in deze buurt.
Wel positief is de geplande aanleg van een bibliotheekplein met parkje  tussen Nieuwstraat en Kasteeldreef.
Veeleer dan nieuwe parkeerruimte is er in dit gebied nood aan fietsverbindngen en comfortabele fietsenstallingen. Ook zou de uitbreiding voor de serviceflats De Lork best nog eens heel kritisch bekeken worden in functie van het effect op mobiliteit en leefbaarheid.
Tenslotte komen we op voor de  herbestemming van de ambachtelijke zone aan de noordkant van het gebied, want de inplanting van deze zone pal in het Scheldevalleigebied is een enorme historische miskleun.

Burgers konden al hun eerste bemerkingen indienen op de startnota voor dit RUP. In een volgende fase komt er een raadpleging over het definitieve ontwerp. We blijven alert! 
groetjes,
Jef.