RUIMTELIJKE ORDENING ≠ ALLES VOL BOUWEN : TIJD VOOR VERANDERING!

04 Oktober 2020

RUIMTELIJKE ORDENING ≠ ALLES VOL BOUWEN : TIJD VOOR VERANDERING!

RUIMTELIJKE ORDENING≠ ALLES VOL BOUWEN : TIJD VOOR VERANDERING!

Enorme bouwdrift in Gavere de voorbije jaren: ontelbare nieuwe appartementsblokken in het centrum, nieuwe verkavelingen in de deelgemeentes, grootse verkavelingsprojecten zoals De Ommegang: het kan niet blijven duren.

Open ruimte wordt steeds maar schaarser en gemeente Gavere draagt haar steentje absoluut niet bij. We merken met zijn allen - mede door de coronacrisis- dat open ruimte en groen onmisbaar zijn. In de jaren '70 werd in Gavere zowat 120 ha open ruimte als "woonuitbreidingsgebied" ingekleurd op de gewestplannen. Bijna de helft ervan is intussen bebouwd. De overblijvende gedeeltes moeten zo veel mogelijk een andere bestemming krijgen dan wonen. Gavere heeft volgens Groen Gavere immers nog voldoende bouwgronden (nl. 71.7 ha.) om tot 2035 ruim aan de verwachte woonbehoefte te voldoen. De Gemeente Gavere start een nieuwe studie op om de bestemming van de nog overgebleven woonuitbreidingsgebieden vast te leggen. Gelukkig worden in deze studie een aantal positieve voorstellen gedaan. Het meeste uitbreidingsgebied zou overblijven in Asper omwille van de nabijheid van het treinstation. Of werd deze keuze gemaakt omdat daar een huisvestingsmaatschappij al vergevorderde bouwplannen heeft? Al even opvallend: de veelbesproken Ommegang-site zou voor 75% open ruimte blijven! Het openbaar onderzoek over de plannen loopt nog tot 5 november 2020. Meer info: https://gavere.be/ruimtelijke-uitvoeringsplannen-en-bijzondere-plannen-van-aanleg

Ook positief: van de percelen die het plan verder als woonuitbreidingsgebied wil behouden, moet de helft ingevuld worden als park. Op de overblijvende helft kan er dan wel vrij compacte nieuwbouw komen.

Het grootste deel van de gronden die het plan wil herbestemmen worden nu voor llandbouw gebruikt. Groen wil erover waken dat ook natuur en bos aan bod komen bij het herbestemmen.

Wij verwelkomen de herbestemmingplannen als een stap in de goede richting. Maar het belangrijkste moet nog komen: het voeren van een grondig debat over de inrichting van onze dorpskernen en woonzones. Hoe worden nieuwe woongelegenheden ingepast (steeds hoger worden appartementen?) en hoe zal men de leefbaarheid van de verstedelijkende woonkernen waarborgen? Dat debat moet de kern worden van een echte nieuwe ruimtelijke ordening in onze gemeente. Het is dringend, want er is al veel tijd én ruimte verloren gegaan. In afwachting van dit debat wordt er best een radicale bouwstop afgekondigd voor grootschalige projecten.