VERKAVELING OMMEGANG IN ASPER

Het dossier 'Ommegang' houdt ons al drie jaar bezig. Begin 2015 trok Groen al aan de alarmbel over deze monsterverkaveling. Met een gunstig advies aan de provinciale overheid zette de bestuursmeerderheid van Open VLD, CD&V en sp.a reeds de deur open voor de drieste plannen van projectontwikkelaar IMWO-Invest.

In september 2015 verleende de Bestendige Deputatie van de provincie een "principieel akkoord" voor de opmaak van een verkavelingsplan voor het woonuitbreidingsgebied "Ommegang", een gebied van 12 hectare. Als het project ooit volledig gerealiseerd wordt, zullen er in totaal meer dan 200 woningen tot stand komen. In een "eerste fase" zouden er alvast 100 woningen gebouwd kunnen worden. Daaronder 40 sociale woningen waarmee het bestuur op een gemakkelijke manier het vereiste "sociaal objectief" aan sociale woningen wil realiseren. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening ("Gecoro" afgekort) verleent haar volle medewerking aan het project door samen met het studiebureau van de projectontwikkelaar te sleutelen aan een "masterplan" dat de basis moet vormen voor de verkavelingsaanvraag. 

Wat zijn onze bezwaren tegen dit project? 

Vooreerst principieel: zolang er voldoende bouwgronden in woongebied beschikbaar zijn, hoort men woonuitbreidingsgebieden met rust te laten. Er is in Vlaanderen al veel te veel open ruimte verloren gegaan. Het Vlaams beleid streeft naar een "betonstop" om de schaarse overblijvende open ruimte te vrijwaren. In dat kader moeten woonuitbreidingsgebieden opnieuw kritisch geëvalueerd worden. Er zijn in Gavere voldoende inbreidingsmogelijkheden in de bestaande woongebieden om de vereiste sociale woningen te realiseren. 

Vervolgens: verkeer en mobiliteit. De smalle toegangswegen zijn totaal ongeschikt om al het bijkomende verkeer op te vangen dat het project zou teweegbrengen. De mobiliteitsvoorstellen van de projectontwikkelaar verhelpen daar op geen enkele manier aan. En dan heeft hij nog niet stilgestaan bij de extra verkeersdruk op de uitvalswegen: Steenweg en Stationsstraat zijn nu reeds overbelast. Het gemeentebestuur moet toegeven dat er grote bijkomende verkeersproblemen verbonden zijn aan de mogelijke verkaveling. Er ligt op het gemeentehuis een recente mobiliteitsstudie over de verkeersdruk in het Asperse kerngebied. Daaruit blijkt dat zelfs zonder nieuwe verkaveling al ingrijpende infrastructuurwerken zullen nodig zijn, waarvoor het huidige bestuur nog geen enkel initiatief heeft opgestart. Vreemd overigens dat de gemeente die studie niet publiek maakt. 

Ten slotte: de woonbehoefte in Gavere. In de voorbije jaren zijn er verschillende grote bouwprojecten uitgevoerd, waardoor er stilaan een overaanbod aan appartementen ontstaat. Hoog tijd dus om opnieuw te bekijken wat nu anno 2018 de reële woonbehoefte is alvorens nog meer uit te breiden. En voor zover er nieuwe woningen nodig zijn, is het dan nog vraag waar die zinvol kunnen ingeplant worden. Het gemeentelijk structuurplan wijst Gavere-centrum en Asper-Station aan als woongebieden. Niét Asper-Dorp, waar de woondichtheid al veruit de hoogste is van de hele gemeente. 

Ondanks alles gaat het huidige bestuur door met het promoten van de verkaveling Ommegang. De OCMW-raad van 16 maart jl. verkocht een perceel grond (ongeveer 3.600 m²) aan de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlaamse Ardennen. Als eerste stap naar de realisatie van de 40 sociale woningen... Zonder dat er enige duidelijkheid is over wegenis en infrastructuur. Want het fameuze masterplan blijft intussen achterwege. Hoewel het aangekondigd was voor november 2017. Ook is er al geruime tijd een openbaar onderzoek afgesloten over het opheffen van een voetweg die de projectontwikkelaar in de weg zit. Ook daarover wordt niets meer vernomen. Zou het kunnen dat men het hele dossier over de verkiezingsdatum van 14 oktober wil tillen? 

Groen blijft in elk geval samen met buurtbewoners en de actiegroep "Leefbaar Asper" het verzet tegen deze verkaveling steunen. 

Standpunten en acties van Leefbaar Asper kan je hier raadplegen: www.leefbaar-asper.be

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.