06 okt 2018

Wie vertelt de waarheid over verkaveling Ommegang?

Burgemeester en schepenen gebruikten vorige week de nieuwsbrief van de gemeentelijke website om te keer te gaan tegen de zogenaamde "leugens" van de actiegroep Leefbaar Asper. Niet alleen werd in die nieuwsbrief een loopje genomen met de standpunten van de actiegroep; het college verkondigde ook onjuistheden over de inhoud van het "principieel akkoord" van de provincie Oost-Vlaanderen voor de omstreden verkavelingsplannen in het woonuitbreidingsgebied Ommegang.

De nieuwsbrieven van de gemeente zijn niet bedoeld om politieke polemieken te voeren, maar wel om neutrale, objectieve, zakelijke informatie te verstrekken over de werking en de activiteiten van de gemeentediensten. Zeker in verkiezingstijd moeten bestuurders omzichtig omspringen met de gemeentelijke informatiekanalen. Dat alles staat ook in een omzendbrief waarin de Vlaamse overheid aan de lokale besturen richtlijnen geeft voor het correcte gebruik van de gemeentelijke infobladen en websites tijdens de verkiezingsperiode. 

Groen heeft dan ook aan de provinciegouverneur, die toezicht uitoefent over de gemeenten, gevraagd om een onderzoek in te stellen naar het oneigenlijk gebruik van de gemeentelijke informatiekanalen door het college van burgemeester en schepenen. We geven die brief hierna integraal weer. 

Groen blijft 100 procent achter de standpunten staan van de actiegroep Leefbaar Asper. Het aansnijden van woonuitbreidingsgebied staat haaks op de "betonstop" waar de ruimtelijke ordening ook in Gavere meer dan behoefte aan heeft. De mastodontverkaveling in Asper-Ommegang overtreft de draagkracht van Asper-Dorp, zal een rampzalige weerslag hebben op verkeer en mobiliteit en tast de schaarse openbare ruimte die we nog hebben verder aan. Als het van ons afhangt komt die verkaveling er dus niét. Het objectief sociale woningen kan op een andere manier milieuvriendelijk gerealiseerd worden binnen de bestaande woonkernen. Het wordt tijd dat sociale huisvestingsmaatschappijen hiermee innovatief leren omgaan.

-o-o-o-o-

Bijlage: de brief aan de provinciegouverneur: 

Gavere, 3 oktober 2018.

Aan de heer Jan Briers,
Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Mijnheer de Gouverneur,

Als raadslid van de partij Groen in de gemeente Gavere, wens ik uw aandacht te vestigen op een nieuwsbrief die door het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) recent digitaal verspreid werd in de gemeente.

Luidens een omzendbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur (BB 2017/4, zie bijlage) dienen de gemeentelijke overheden “de nodige kiesheid aan de dag te leggen” bij “het gebruik van (...) informatiebladen of andere publicaties uitgaande van het bestuur”. Ik citeer uit de omzendbrief:

Daarnaast verzoek ik de lokale en provinciale overheden met aandrang om inzake het gebruik van de gemeentelijke en provinciale informatiebladen of andere publicaties uitgaande van het bestuur, de nodige kiesheid aan de dag te leggen. Daartoe behoort ook de elektronisch beschikbaar gestelde informatie.”

Het CBS van Gavere gebruikt de digitale nieuwsbrief echter om een politieke polemiek te voeren met een actiegroep (“Leefbaar Asper”), die volgen het CBS foute informatie zou verspreiden. Deze handelwijze is aanvechtbaar, temeer daar het CBS zelf in zijn  nieuwsbrief de standpunten van die actiegroep foutief voorstelt en bovendien een foute interpretatie voorhoudt van het “PRIAK” dat het voorwerp uitmaakt van de polemiek tussen het CBS en de betreffende actiegroep.

Door de standpunten van de actiegroep Leefbaar Asper vervormd weer te geven, tast het CBS in zijn nieuwsbrief de geloofwaardigheid aan van deze groep, en dus ook van het verzet tegen de betreffende verkavelingsplannen. Inderdaad:

  1. Het CBS beweert: “Leefbaar Asper stelt dit akkoord voor als een onwettig juridisch achterpoortje, terwijl L.A. in werkelijkheid schreef: “De provincie Oost-Vlaanderen levert vaker dan andere provincies ‘Principiële Akkoorden’ (Priak) af. Dat is een ‘achterpoortje’ om via de deputatie woonuitbreidingsgebieden aan te snijden.
  2. Het CBS beweert: “Leefbaar Asper laat uitschijnen dat de Vlaamse overheid in haar audit concludeert dat het principieel akkoord onwettig is.” In werkelijkheid stelt L.A.: Het departement Omgeving stelt vast dat het dossier Ommegang één van de onwettige dossiers is.
  3. Het CBS beweert ten onrechte dat er slechts een principieel akkoord is voor 100 woningen, terwijl het verleende priak wel degelijk de volledige 12,5 ha van het betreffende woonuitbreidingsgebied omvat, mét vermelding van “een bouwdichtheid van 15 woningen per ha.”, wat een totaal van circa 180 woningen oplevert. Het priak stelt ondubbelzinnig dat de bewuste 100 woningen de eerste fase vormen van de aansnijding van het woonuitbreidingsgebied, mét mogelijkheid van “latere gefaseerde aansnijding”.

De hoger aangehaalde omzendbrief van het ABB, omschrijft de gemeentelijke nieuwsbrieven als volgt :

Deze informatiekanalen hebben tot doel de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren over de organisatie en de werking van de diensten en over de gemeentelijke of provinciale activiteiten. Het zijn officiële publicaties van de overheid en niet van een zittende meerderheid. Het gemeentelijk of provinciaal infoblad - of enige andere publicatie verspreid met financiële of andere middelen van de gemeente of provincie - mag dan ook niet politiek gekleurd zijn.
Een verstandig bestuur legt zichzelf ter zake uit eigen beweging strenge regels op. Een deontologisch correcte houding is bepalend voor het imago van het bestuur, zijn mandatarissen en voor de overheid in het algemeen.

De wijze waarop het Gaverse CBS dit informatiekanaal in casu gebruikt, strookt niet met de kenmerken van neutraliteit en objectiviteit waarvan sprake in de omzendbrief. De bewuste nieuwsbrief van het Gaverse CBS is duidelijk politiek gekleurd, stelt de standpunten van een kritische actiegroep bewust foutief voor en begeeft zich aldus op het terrein van de politieke polemiek die niet thuishoort in een door de gemeente gefinancierd informatiekanaal dat op neutrale en zakelijke berichtgeving hoort gericht te zijn.

Zeker in een verkiezingsperiode is zulke partijdige handelwijze ongepast. Ik verzoek uw ambt dan ook het CBS van Gavere hiervoor terecht te wijzen.

Als bijlage bezorg ik u graag afschrfit van:

  • De nieuwsbrief van de actiegroep “Leefbaar Asper” ;
  • De gemeentelijke digitale nieuwsbrief waarin het Gaverse CBS daarop antwoordt ;
  • De omzendbrief ABB 2007/4.

Met de meeste hoogachting,

Namens Groen-Gavere

 

                           Jef Vermaere, gemeenteraadslid ;                    Nele Melkebeke, OCMW-raadslid.

 Ommegang: behoud van de open ruimte! 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.