Volledig programma

BELEIDSPROGRAMMA GROEN GAVERE

Groen Gavere bundelt zijn beleidsvoorstellen rond vijf krachtlijnen:

 • Woon- en leefkwaliteit, veilig verkeer en mobiliteit.
 • Gavere klimaatneutraal !
 • Cultuur, recreatie en ontmoetingsruimte voor iedereen
 • Een ambitieus milieu- en natuurbeleid
 • Samen besturen: burgers nemen deel aan het beleid.

 

 1. WOONKWALITEIT en MOBILITEIT

GOED WONEN vereist een goede ruimtelijke ordening, die een evenwicht vindt tussen wonen, werken, verkeer, recreatie- en ontmoetingsruimte.

We behouden en behoeden wat overblijft aan open ruimte. We willen aan nieuwe woonbehoefte voldoen door duurzame renovatie in de woonkernen. Woonuitbreidingsgebieden laten we onbebouwd.

Her en der steken leegstand, verwaarlozing en verkrotting de kop op. Om dit probleem grondig aan te pakken wil Groen een breed burgeroverleg organiseren. Dat moet uitmonden in een masterplan op lange termijn voor een doordachte ruimtelijke ordening in de hele gemeente. Waar zien we ontwikkelingsmogelijkheden voor duurzame woningbouw, kwaliteitsvolle bedrijfsruimte, land- en tuinbouw, beschermde natuur, recreatie- en ontmoetingsruimte, enz.? Hoe combineren we dit met de mobiliteit van de toekomst, vertrekkend vanuit de actuele toestand en de bevolkingsevolutie (o.a. vergrijzing)? Versnipperde aanpak heeft in het verleden veel problemen veroorzaakt. Het is tijd voor een grondige structurele aanpak. Dit is een collectieve uitdaging die alle burgers aangaat. Besturen is vooruitzien, inspraak van de Gaverlingen is basisdemocratie.

 

Concreet (op korte en middellange termijn):

 • We steunen het verzet tegen de verkaveling van het gebied Ommegang in Asper. Voor ons is dit een breekpunt in een eventueel bestuursakkoord.
 • We willen ook schot brengen in de herbestemming van de “site Leroy”, die nu al jaren staat te verkommeren. Een moderne duurzame woningbouw kan hier samengaan met de aanleg van een aangename, klantvriendelijke openbare ruimte rond een mobiliteitsknooppunt aan het treinstation Gavere-Asper.
 • Het “binnengebied” tussen Markt, Molenstraat en Onderstraat willen we behouden als te ontwikkelen woongebied, met een mix van sociale en bescheiden woningen, in combinatie met een groene long en aansluitend op de zorgsite van WZC Mariahuis.
 • Bij herinrichting van het Marktplein gaan we voor een belevings- en ontmoetingsruimte met zitbanken, terrasjes, groen- en speelruimte, een waterpartij,... Geen doorgaand verkeer meer over de markt en beperkte parkeerruimte voor bewoners en handelszaken.

Op het vlak van MOBILITEIT hanteren we het STOP-principe: Stappen – Trappen (fiets) – Openbaar vervoer – Particulier vervoer. Voetgangers, rolstoelgebruikers en fietsers moeten zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen.  We ontwerpen een voetpadenplan dat de (her)aanleg en het onderhoud van voetpaden uittekent; hinderlijk straatmeubilair wordt herplaatst, overbodig straatmeubilair wordt verwijderd. Er komen degelijke, afgescheiden fietspaden over de hele lengte van de belangrijkste verkeersassen. Onveilige fietsinfrastructuur wordt aangepakt.

Enkele voorbeelden:

 • onveilige punten van de fietspaden langs de Stationsstraat en de Eeckhoutstraat aanpakken.
 • Heraanleg fietspad Baaigemstraat.
 • Steenweg: haag tussen fietspad en autoweg herstellen.
 • Alle vrijliggende fietspaden krijgen een haagje dat ze afschermt van de autoweg.
 • Dorpskern Asper: zone tussen kerk en Dierickxplein wordt fietsstraat.
 • De fietsenstalling bij het NMBS-station wordt vernieuwd en uitgebreid tot een comfortabel fietspunt – te realiseren in samenwerking met NMBS-Infrabel.
 • We voeren een “rolstoel-toets” in voor alle voetpaden, pleinen en openbare voorzieningen. Dit ten behoeve van minder-mobielen en ouderen, rekening houdend met de vergrijzing van onze bevolking. Particuliere initiatieven om handelszaken toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers worden aangemoedigd.

We maken van alle dorpskernen zone 30, met aanpassing van de infrastructuur waar nodig.  Snelheidsregimes en weginrichting evalueren we straat per straat en met behulp van de Gaverlingen, vanuit het perspectief van de zachte weggebruikers. Elk risicopunt krijgt een passende oplossing. Trage wegen worden zo veel mogelijk uitgebouwd als voetgangers- en fietsvriendelijke alternatieven voor onze verplaatsingen.

We maken samen met De Lijn en NMBS openbaar vervoer aantrekkelijker.
Er komt een busknooppunt aan het NMBS-station (ikv herinrichting site “Leroy”). Bus- en treinverkeer stemmen we beter op elkaar af, met vlotte verbindingen naar alle deelgemeenten. 

 

 1. DUURZAAMHEID: WE MAKEN GAVERE KLIMAATNEUTRAAL !

De gemeente geeft het voorbeeld: overheidsgebouwen, gemeentescholen en openbare verlichting rusten we binnen de vijf jaar uit met de meest duurzame energiesystemen. De daken van alle gemeentegebouwen die ervoor in aanmerking komen krijgen zonnepanelen. Eenmalige verpakkingen worden zo veel mogelijk vermeden. De gemeentelijke basisscholen doen mee aan donderdag veggiedag.
We betoelagen bedrijven en particulieren die investeren in duurzame energie. We doen beroep op de expertise van Eandis en ondersteunen burgerinitiatieven rond duurzame ernergie.

Nu wordt Gavere te veel, niet gericht en onnodig een hele nacht verlicht. Efficiënt en doordacht omgaan met straatverlichting zou niet alleen een voordeel zijn voor het klimaat, maar ook voor het budget van de gemeente.


We werven een duurzaamheidsambtenaar aan die de milieudienst versterkt om deze plannen uit te voeren.
We moedigen aanschaf en gebruik van duurzame vervoermiddelen aan - fietsen, e-bikes, elektrische wagens;  er komt over heel de gemeente een netwerk van publieke oplaadpunten.

 

 

 • CULTUUR, RECREATIE, SOCIALE OPBOUW.

Gemeente en OCMW werken aan een aangenaam leefklimaat, samen met alle inwoners. Enkele actiepunten :

 • Uitbouw van een heus cultureel centrum: het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Racing is momenteel geen volwaardig cultuurcentrum. We onderzoeken de mogelijkheden om in Gavere tot een polyvalent cultureel centrum te komen (nieuwbouw of grondige verbouwing Racing) in nauw overleg met de Cultuurraad en de sociaal-culturele verenigingen.
 • Daarnaast verdient elke deelgemeente een ontmoetingsruimte voor de lokale gemeenschap. Kerkgebouwen (of pastories) die niet meer permanent voor de eredienst gebruikt worden, kunnen daarvoor in aanmerking komen.
 • Elke deelgemeente heeft ook recht op een officieuze ontmoetingsplaats in de dorpskern met een bankje en bijvoorbeeld een boekenruilkast en/of enkele speeltuigjes,…. Een plaats om je buren te leren kennen.
 • Herevaluatie van de inrichting van de recreatiezone aan de Schelde. We herbekijken de plannen voor de recreatiezone in functie van de objectieve behoeften, de efficiëntie en de budgetten. De huidige aanzet voor een sporthal/evenementenhal aan de Sportdreef verdient een herevaluatie. Er is een masterplan nodig dat de wenselijke en haalbare infrastructuur voor vrije tijd, sport en cultuur omvat en een langetermijnvisie weerspiegelt!
 • Een actief sociaal beleid, dat iedereen met respect en empathie behandelt en ondersteunt. Het OCMW heeft meer potentieel dan nu aan bod komt. Een proactief sociaal beleid neemt zelf initiatieven om sociale noden te onderkennen en te beantwoorden. Sociale cliënten verdienen een respectvolle ondersteuning in plaats van de huidige cultuur van wantrouwen.
 • Er zijn in Gavere tal van particuliere zorginstellingen Gemeente en OCMW kunnen hen meer ondersteunen, aanvullen en coördineren dan nu het geval is. De Jeugd- en seniorenraden mogen daarbij ook een grotere rol spelen.
 • Advies- en overlegorganen krijgen van ons terug de ruimte om eigen initiatieven te ontwikkelen; zij dienen zich niet langer louter te beperken tot adviesverlening op vraag van het bestuur.
 • De superdiverse samenleving sijpelt met mondjesmaat ook in onze landelijke gemeente binnen. Nieuwkomers met een andere culturele achtergrond willen we gastvrij verwelkomen en actief ondersteunen bij hun integratie in onze lokale samenleving. Dit kan best gebeuren door hen te betrekken bij sociale, culturele en sportieve activiteiten. Ook vluchtelingen en asielzoekers horen er bij; vrijwilligerswerk kan de professionele begeleiding vanuit het OCMW nuttig aanvullen; het slaat ook een brug tussen de leefwereld van de asielzoeker en het dagelijkse leven van onze lokale gemeenschap.

 

 1. EEN ACTIEF NATUUR- EN MILIEUBELEID.

Voor Groen zijn natuurbehoud en milieuzorg uiteraard van het grootste belang. Niet als een apart hoofdstukje, maar als onderdeel van een globaal duurzaamheidsbeleid. Een gezonder milieu betekent gezondere burgers !

 • Recyclagepark : de medewerkers van het recyclagepark verdienen alle waardering en sympathie. Het bestuur hoort in te staan voor de goede organisatie en uitrusting van het park en de opleiding van het personeel. Samen met afvalmaatschappij IVM willen we werken aan een grondige modernisering en professionalisering van het recyclagepark, dat op dat vlak helaas achterop hinkt.
 • Inventarisatie en beheer van natuurwaarden, bos- en bomenbestanden... : in de voorbije bestuursperiode is het landschap van Gavere grondig veranderd. Tal van hoogstammen zijn gesneuveld. In 2013 verdween de iconische beukendreef van het kasteel Grenier, eigendom van de Luchtmacht. Langs de Schelde werden bomenrijen opgeruimd. Recent maakten we een grote kaalslag mee in de omgeving van de Eikstraat in Dikkelvenne. Langs de Sportdreef zage we ook een fameuze kaalslag, op privéterrein. In het licht van de herinrichting van de recreatiezone aan de Schelde zullen er ook nog veel bomen verdwijnen. Telkens is er wel een “verklaring”: de bomen zijn ongezond, of hinderlijk, moeten plaats maken voor één of ander project, zijn ecologisch niet waardevol of gewoon “kaprijp”. Soms klopt dit, soms niet.  Telkens ook is er een andere instantie bevoegd: vaak niét de gemeente, maar wel: een privé-eigenaar, het leger, het Agentschap Natuur en Bos, het Agentschap wegen en verkeer, het Agentschap Waterwegen & Zeekanaal, enz...
 • Ons standpunt: telkens gaat het wel om bos en bomen op het grondgebied van ónze gemeente, die mee ónze levenskwaliteit, gezondheid en woonomgeving betreffen ! De gemeente hoort daarin dus een aanspreekpunt te zijn en bemiddelend op te treden tussen onze burgers en de andere instanties. Ook is er een inventarisatie nodig en een beleids- en beheersplan voor àlle natuurwaarden in de gemeente. Minaraad en gemeenteraad kunnen op grond daarvan het beleid uitstippelen en de situatie op het terrein opvolgen. Omwonenden en alle inwoners hebben dan recht op voorafgaandelijke informatie bij belangrijke ingrepen !

 • Bodemkwaliteit, erosiebestrijding
  Een groot deel van Gavere is bronnengebied en geniet aldus een beschermd statuut. Bodem en bronnen verdienen een goede kwaliteitsopvolging: is er sprake van nitraat- of andere vervuiling? Evolueert die toestand gunstig of niet? Hoe aantasting van de bodem- en bronnenkwaliteit voorkomen en zo nodig verhelpen?

Voorbeeld: enkele jaren geleden kwam een ernstige vervuiling met chemische stoffen aan het licht in Dikkelvenne. De OVAM heeft toen onderzoeken gedaan en een éénmalige infosessie georganiseerd. Sindsdien werd daar niets meer over vernomen en blijkt er niemand op het bestuur nog mee bezig. Zo’n problemen verdienen een meer grondige en alerte aanpak.

Met potentieel vervuilende bedrijven zijn begeleiding en duidelijke afspraken noodzakelijk.  Ook als er andere controle-instanties bevoegd zijn, is de gemeente voor de burgers terecht het eerste aansprekingspunt bij problemen. Daarom volgt de gemeente deze bedrijven best ook mee op.

De minaraad krijgt meer bevoegdheden en ondersteuning van (externe) deskundigen. De gemeentelijke milieudienst wordt uitgebreid met een duurzaamheidsambtenaar.

 • Vergroening van de woonomgeving : Lang niet iedereen woont in een tuinwijk. Onze dorpscentra zijn behoorlijk aan het verstedelijken. De nabijheid van groen verdient daar alle aandacht. Van verkeersrotondes maken we een groenperkje,  bloembakken kunnen pleinen en straten opfleuren, in verkavelingen kunnen lege kavels groene speelpleintjes worden. In veel straten is er wel ergens een hoekje dat een groene ontmoetingsplek kan worden, in overleg met de buurtbewoners. Eigenaars van braakliggend terrein zijn misschien te overhalen om van hun perceel een parkje te maken, of het aan een buurtgemeenschap in gebruik te geven. Domein Borgwal in Vurste geeft nu al een mooi voorbeeld van het openstellen van particulier groen aan het publiek. De gemeente zelf zou in het “binnengebied” tussen Markt, Onderstraat en Molenstraat zoiets kunnen combineren met de daar geplande sociale woningbouw.

 

 1. SAMEN BESTUREN

Een gemeente bestuur je niet alleen met burgemeester en schepenen, maar met alle burgers samen, en met de dagelijkse inbreng van gemeenteraad, adviesraden en medewerkers.

Wij gaan voor een heel open beleid, waarin burgers participeren. Belangrijke projecten starten met een brede raadpleging van alle betrokkenen, met degelijke en heldere informatie. Burgerinitiatieven worden aangemoedigd, overleg- en adviesraden houden regelmatig open vergaderingen. We willen ook een deel van de budgetten reserveren voor een “burgerbegroting”, die kan aangewend worden voor burgerinitiatieven.

De bevoegde schepenen krijgen de opdracht om elk agendapunt op gemeenteraad, advies- of overlegraad of publieke open vergadering duidelijk toe te lichten, zo nodig met ondersteuning van deskundigen (bij voorkeur eigen ambtenaren). Voor belangrijke punten is er steeds ruim op voorhand een informatiebundel beschikbaar.  We maken werk van een open overlegcultuur, wars van geheimdoenerij of achterkamertjespolitiek.

Op grondgebied Gavere bevinden zich een militaire basis en radar. We streven naar een open communicatie met defensie en willen de bevolking inlichten over de situatie en de mogelijke impact van (veranderingen aan) de militaire basis op de inwoners van Gavere.

Uiteraard streven we naar gezonde financiën. Projecten kunnen maar gelanceerd worden als er een duidelijk kostenplaatje aan vasthangt, dat kadert binnen de vastgelegde budgetten. We beloven geen belastingverminderingen; we gaan er wel van uit dat Gavere een goede dienstverlening kan waarborgen binnen het huidige fiscale en financiële kader. Belastingreglementen horen rekening te houden met de draagkracht van de burgers. Forfaitaire belastingtarieven zijn daarom te mijden. De huidige huisvuilbelasting van 30 euro voor elk gezin, ongeacht zijn financiële situatie, vinden we bijvoorbeeld niet OK. We zouden die liefst afschaffen en zo nodig compenseren door een lichte verhoging van de aanvullende personenbelasting (“opcentiemen”), die de hogere inkomens meer laat bijdragen en de lagere minder.

 

Gavere, 04/06/2018.

Jef Vermaere, 

namens Groen Gavere

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.