18 sep 2018

De bezorgdheden van de jeugdraad

Onze kandidate Nele Melkebeke heeft uitgebreid geantwoord op een aantal vragen van de Gaverse Jeugdraad.

We ontvingen een vragenlijst van de Jeugdraad Gavere waarin ze peilen in welke mate de politieke partijen begaan zijn met de bezorgdheden van de Gaverse Jeugd. Aangenaam verrast door dit initiatief van de Jeugdraad, dat toont dat de Gaverse jeugd betrokken en geëngageerd is voor de gemeente, heeft onze kandidate Nele op alle vragen uitvoerig geantwoord.

We geven hier de integrale brief weer die door Nele aan de Jeugdraad is bezorgd. Het is een uitgebreid document, maar Groen vindt het belangrijk om volledig en genuanceerd de standpunten weer te geven. 

 

Dag Ward,

 

Hartelijk dank voor je mail met het manifest van de jeugdraad van Gavere. Wij hebben dit manifest gedetailleerd bekeken. We zijn heel tevreden dat jullie de inspanning hebben geleverd te weten wat er leeft bij de Gaverse jeugd en die resultaten ook met ons willen delen. We zijn ook blij te lezen dat veel van wat in jullie manifest staat, is terug te vinden in het programma waarmee wij in oktober naar de kiezer trekken. (hieronder in cursief)

 1. Zo willen jullie dat de fietser prioriteit krijgt in Gavere, dat enkele pijnpunten worden aangepakt en dat het openbaar vervoer verbeterd wordt.

In ons beleidsprogramma staat hierover alvast dit :

Op het vlak van MOBILITEIT hanteren we het STOP-principe: Stappen – Trappen (fiets) – Openbaar vervoer – Particulier vervoer. Voetgangers, rolstoelgebruikers en fietsers moeten zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen.

Er komen degelijke, afgescheiden fietspaden over de hele lengte van de belangrijkste verkeersassen. Onveilige fietsinfrastructuur wordt aangepakt.

Enkele voorbeelden:

 • onveilige punten van de fietspaden langs de Stationsstraat en de Eeckhoutstraat aanpakken.
 • Heraanleg fietspad Baaigemstraat.
 • Steenweg: haag tussen fietspad en autoweg herstellen.
 • Alle vrijliggende fietspaden krijgen een haagje dat ze afschermt van de autoweg.
 • Dorpskern Asper: zone tussen kerk en Dierickxplein wordt fietsstraat.
 • De fietsenstalling bij het NMBS-station wordt vernieuwd en uitgebreid tot een comfortabel fietspunt – te realiseren in samenwerking met NMBS-Infrabel.

We maken van alle dorpskernen zone 30, met aanpassing van de infrastructuur waar nodig.  Snelheidsregimes en weginrichting evalueren we straat per straat en met behulp van de Gaverlingen, vanuit het perspectief van de zachte weggebruikers. Elk risicopunt krijgt een passende oplossing. (Roep jullie achterban gerust op om extra pijnpunten met ons te delen. Wij fietsen veel, maar komen niet overal regelmatig genoeg. Samen kunnen we alles beter in kaart brengen.)

We maken samen met De Lijn en NMBS openbaar vervoer aantrekkelijker.
Er komt een busknooppunt aan het NMBS-station (ikv herinrichting site “Leroy”). Bus- en treinverkeer stemmen we beter op elkaar af, met vlotte verbindingen naar alle deelgemeenten. 

 

 1. Wat betreft de aandacht die jullie willen voor sport, ontspanning en vrije tijd, staat het volgende in ons programma.

Gemeente en OCMW werken aan een aangenaam leefklimaat, samen met alle inwoners. Enkele actiepunten :

 • Uitbouw van een heus cultureel centrum: het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Racing is momenteel geen volwaardig cultuurcentrum. We onderzoeken de mogelijkheden om in Gavere tot een polyvalent cultureel centrum te komen (nieuwbouw of grondige verbouwing Racing) in nauw overleg met de Cultuurraad en de sociaal-culturele verenigingen.
 • Daarnaast verdient elke deelgemeente een ontmoetingsruimte voor de lokale gemeenschap. Kerkgebouwen (of pastories) die niet meer permanent voor de eredienst gebruikt worden, kunnen daarvoor in aanmerking komen.
 • Elke deelgemeente heeft ook recht op een officieuze ontmoetingsplaats in de dorpskern met een bankje en bijvoorbeeld een boekenruilkast en/of enkele speeltuigjes,…. Een plaats om je buren te leren kennen. (Dit past ook in jullie vraag naar kindgerichte en groene elementen. Neem gerust foto’s van natuurelementen die bespeelbaar zijn en kindgerichte publieke ruimte die jullie aantrekkelijk vinden en deel ze met ons. )
 • Herevaluatie van de inrichting van de recreatiezone aan de Schelde. We herbekijken de plannen voor de recreatiezone in functie van de objectieve behoeften, de efficiëntie en de budgetten. De huidige aanzet voor een sporthal/evenementenhal aan de Sportdreef verdient een herevaluatie. Er is een masterplan nodig dat de wenselijke en haalbare infrastructuur voor vrije tijd, sport en cultuur omvat en een langetermijnvisie weerspiegelt!
 • Een actief sociaal beleid, dat iedereen met respect en empathie behandelt en ondersteunt.
 • Er zijn in Gavere tal van particuliere zorginstellingen Gemeente en OCMW kunnen hen meer ondersteunen, aanvullen en coördineren dan nu het geval is. De Jeugd- en seniorenraden mogen daarbij ook een grotere rol spelen.

 

 1. Jeugdwerk werkt, daar zijn wij helemaal van overtuigd. Een van onze kandidaten zit in een Gaverse Jeugdbeweging, sommigen hebben kinderen die naar de jeugdbeweging gaan. Ook andere sociaal-culturele verenigingen zijn belangrijk, dus:

Advies- en overlegorganen krijgen van ons terug de ruimte om eigen initiatieven te ontwikkelen; zij dienen zich niet langer louter te beperken tot adviesverlening op vraag van het bestuur. Een gemeente bestuur je niet alleen met burgemeester en schepenen, maar met alle burgers samen, en met de dagelijkse inbreng van gemeenteraad, adviesraden en medewerkers.

Wij gaan voor een heel open beleid, waarin burgers participeren. Belangrijke projecten starten met een brede raadpleging van alle betrokkenen, met degelijke en heldere informatie. Burgerinitiatieven worden aangemoedigd, overleg- en adviesraden houden regelmatig open vergaderingen. We willen ook een deel van de budgetten reserveren voor een “burgerbegroting”, die kan aangewend worden voor burgerinitiatieven.

 

 1. Over de ruimtelijke ordening en groene elementen in Gavere menen wij het volgende:

GOED WONEN vereist een goede ruimtelijke ordening, die een evenwicht vindt tussen wonen, werken, verkeer, recreatie- en ontmoetingsruimte.

We behouden en behoeden wat overblijft aan open ruimte. We willen aan nieuwe woonbehoefte voldoen door duurzame renovatie in de woonkernen. Woonuitbreidingsgebieden laten we onbebouwd.

Her en der steken leegstand, verwaarlozing en verkrotting de kop op. Om dit probleem grondig aan te pakken wil Groen een breed burgeroverleg organiseren. Dat moet uitmonden in een masterplan op lange termijn voor een doordachte ruimtelijke ordening in de hele gemeente. Waar zien we ontwikkelingsmogelijkheden voor duurzame woningbouw, kwaliteitsvolle bedrijfsruimte, land- en tuinbouw, beschermde natuur, recreatie- en ontmoetingsruimte, enz.? Hoe combineren we dit met de mobiliteit van de toekomst, vertrekkend vanuit de actuele toestand en de bevolkingsevolutie (o.a. vergrijzing)? Versnipperde aanpak heeft in het verleden veel problemen veroorzaakt. Het is tijd voor een grondige structurele aanpak. Dit is een collectieve uitdaging die alle burgers aangaat. Besturen is vooruitzien, inspraak van de Gaverlingen is basisdemocratie.

 

Concreet (op korte en middellange termijn):

 • We steunen het verzet tegen de verkaveling van het gebied Ommegang in Asper. Voor ons is dit een breekpunt in een eventueel bestuursakkoord.
 • Het “binnengebied” tussen Markt, Molenstraat en Onderstraat willen we behouden als te ontwikkelen woongebied, met een mix van sociale en bescheiden woningen, in combinatie met een groene long en aansluitend op de zorgsite van WZC Mariahuis.
 • Bij herinrichting van het Marktplein gaan we voor een belevings- en ontmoetingsruimte met zitbanken, terrasjes, groen- en speelruimte, een waterpartij,... Geen doorgaand verkeer meer over de markt en beperkte parkeerruimte voor bewoners en handelszaken.

 

Vergroening van de woonomgeving : Lang niet iedereen woont in een tuinwijk. Onze dorpscentra zijn behoorlijk aan het verstedelijken. De nabijheid van groen verdient daar alle aandacht. Van verkeersrotondes maken we een groenperkje,  bloembakken kunnen pleinen en straten opfleuren, in verkavelingen kunnen lege kavels groene speelpleintjes worden. In veel straten is er wel ergens een hoekje dat een groene ontmoetingsplek kan worden, in overleg met de buurtbewoners. Eigenaars van braakliggend terrein zijn misschien te overhalen om van hun perceel een parkje te maken, of het aan een buurtgemeenschap in gebruik te geven. Domein Borgwal in Vurste geeft nu al een mooi voorbeeld van het openstellen van particulier groen aan het publiek. De gemeente zelf zou in het “binnengebied” tussen Markt, Onderstraat en Molenstraat zoiets kunnen combineren met de daar geplande sociale woningbouw.

Inventarisatie en beheer van natuurwaarden, bos- en bomenbestanden... : in de voorbije bestuursperiode is het landschap van Gavere grondig veranderd. Tal van hoogstammen zijn gesneuveld. In 2013 verdween de iconische beukendreef van het kasteel Grenier, eigendom van de Luchtmacht. Langs de Schelde werden bomenrijen opgeruimd. Recent maakten we een grote kaalslag mee in de omgeving van de Eikstraat in Dikkelvenne. Langs de Sportdreef zage we ook een fameuze kaalslag, op privéterrein. In het licht van de herinrichting van de recreatiezone aan de Schelde zullen er ook nog veel bomen verdwijnen. Telkens is er wel een “verklaring”: de bomen zijn ongezond, of hinderlijk, moeten plaats maken voor één of ander project, zijn ecologisch niet waardevol of gewoon “kaprijp”. Soms klopt dit, soms niet.  Telkens ook is er een andere instantie bevoegd: vaak niét de gemeente, maar wel: een privé-eigenaar, het leger, het Agentschap Natuur en Bos, het Agentschap wegen en verkeer, het Agentschap Waterwegen & Zeekanaal, enz...

Ons standpunt: telkens gaat het wel om bos en bomen op het grondgebied van ónze gemeente, die mee ónze levenskwaliteit, gezondheid en woonomgeving betreffen ! De gemeente hoort daarin dus een aanspreekpunt te zijn en bemiddelend op te treden tussen onze burgers en de andere instanties. Ook is er een inventarisatie nodig en een beleids- en beheersplan voor àlle natuurwaarden in de gemeente. Minaraad en gemeenteraad kunnen op grond daarvan het beleid uitstippelen en de situatie op het terrein opvolgen. Omwonenden en alle inwoners hebben dan recht op voorafgaandelijke informatie bij belangrijke ingrepen !

 

Het volledige programma van Groen Gavere vind je op: https://www.groengavere.be/programma_volledig

Willen jullie nog iets met ons bespreken of zien jullie toch nog graag andere dingen in ons programma? Neem gerust contact met ons op. Dat kan via mail of op 0487/594 883

 

Met vriendelijke groeten,

 

Nele Melkebeke

 

 

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.